In een wilsverklaring legt u medische wensen rondom uw behandeling of levenseinde vast.

In een wilsverklaring legt u wensen vast voor uw medische behandeling of levenseinde. Bijvoorbeeld over reanimeren. Een wilsverklaring is voor situaties waarin u niet meer over dit soort beslissingen kunt praten met de arts. U kunt zelf een wilsverklaring opstellen of u kunt een standaardwilsverklaring gebruiken. Bespreek uw wilsverklaring altijd met uw (huis)arts. Het is ook belangrijk om uw naaste familie op de hoogte te stellen van uw wensen.

Op tijd praten over wensen

Het is van belang dat u op tijd het gesprek met uw naasten aangaat over uw levenseinde en uw eventuele wensen. En uw wensen vast te leggen in een wilsverklaring. Door op tijd over uw vragen, verwachtingen en wensen te praten, kunt u voorkomen dat het laatste stuk van uw leven anders verloopt dan u gewild had.

Wensen vastleggen in wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u verschillende wensen vastleggen, bijvoorbeeld:

 • Behandelverbod

  Bij een behandelverbod legt u vast onder welke omstandigheden u weigert medische behandelingen te ondergaan. Bijvoorbeeld als u in coma ligt. Of als u door een ziekte niet meer aanspreekbaar bent. Bij een behandelverbod krijgt u ook geen voedsel en vocht toegediend.

 • Euthanasieverklaring

  In een euthanasieverklaring legt u vast onder welke omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie bij u uitvoert. U geeft aan in welke situatie er in uw ogen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een arts is niet verplicht om een euthanasieverzoek uit te voeren. De Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek kan u helpen met het opstellen van uw verklaring. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina Euthanasie en de wet.

 • Verklaring niet-reanimeren

  In een verklaring niet-reanimeren legt u vast dat u niet gereanimeerd wilt worden. U kunt hiervoor ook een niet-reanimerenpenning aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

 • Vertegenwoordiger aanwijzen

  U kunt in uw wilsverklaring ook aangeven wie uw vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger mag namens u met de arts in gesprek gaan over uw medische behandeling. En eventueel beslissingen nemen als u dit niet meer zelf kan.

Geen regels hoe u uw wensen formuleert

Er zijn geen regels voor hoe u deze wensen moet verwoorden. Wel moet u uw wilsverklaring zo schrijven, dat er bij de arts geen enkele twijfel bestaat over uw wensen.

Er is een Handreiking schriftelijke euthanasieverklaring die u helpt bij het opstellen van uw verklaring en het gesprek hierover voeren met uw arts. Ook zijn ervoorbeelden van standaardwilsverklaringen beschikbaar. Bijvoorbeeld bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). In de brochureSpreek op tijd over uw levenseinde vindt u meer organisaties die standaardwilsverklaringen aanbieden.

Een wilsverklaring die u zelf heeft opgesteld, heeft vaak de voorkeur boven een standaard wilsverklaring. Dan is het voor de arts namelijk duidelijker dat het om uw eigen wens gaat.

Persoonsgegevens in wilsverklaring

In de wilsverklaring moeten in ieder geval uw achternaam en voornamen (voluit) staan. Verder bent u verplicht aan het eind van het document de datum en uw handtekening te zetten.

Wilsverklaring bespreken met uw arts

Het is belangrijk dat u de wilsverklaring met uw huisarts bespreekt. Uw arts weet dan precies wat uw wensen zijn en kan aangeven wat hij voor uw kan betekenen. In de brochure Spreek op tijd over uw levenseinde van de artsenorganisatie KNMG leest u wat er in zo’n gesprek aan de orde moet komen. Ook de Handreiking schriftelijke euthanasieverklaring kan u hierbij helpen.

Zorg wel dat u uw arts regelmatig laat weten dat u nog steeds achter uw verklaring staat. Want uw wilsverklaring blijft weliswaar altijd geldig, maar bij een te oude wilsverklaring kan uw arts gaan twijfelen. Als u van mening verandert, kunt u een nieuwe wilsverklaring opstellen of uw oude wilsverklaring aanpassen.

Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

Voor personen die een schriftelijke euthanasieverklaring willen maken is er een handreiking gemaakt door een speciale werkgroep van Artsenfederatie KNMG, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze handreiking helpt u om uw wensen te bepalen, dit op te schrijven en met uw arts te bespreken.

Handreiking voor artsen

Er is ook een Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek voor artsen gemaakt. Het is de bedoeling dat dit artsen helpt wanneer een patiënt in gesprek wil gaan over de verklaring. De inhoud van de handreiking is hetzelfde als de handreiking voor het publiek en aangevuld met enkele aandachtspunten voor de arts.

Bron: Hoe stel ik een wilsverklaring op? | Vraag en antwoord | Rijksoverheid.nl

In het stuk “Missie en visie” staat onder ‘normen en waarden’  beschreven wat mijn standpunt in dezen is.