[ 13 november 2014]

Roel van Tienen: een nieuwe praktijkondersteuner.
Met ingang van één november hebben de Ommer huisartsen gezamelijk een praktijondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst genomen. Dit werd mede ingegeven doordat in de gezondheidszorg verschuivingen moesten plaatsvinden waarbij de huisarts meer taken op zich mag (moet) nemen. We hebben in de persoon van Roel van Tienen een uitstekende ondersteuning in huis gehaald. Lees verder bij medewerkers voor meer informatie.

[ 30 oktober 2014]

Uitwisseling van medische gegevens ook voor kinderen nodig.
Inmiddels komen er al vele aanmeldingen binnen met toestemming voor het uitwisselen van medicijnen en medische gegevens met de huisartsenpost. Let wel: hier zijn twee verschillende toestemmingen voor nodig. Vooral de kwetsbare groep: mensen met aandoeningen als diabetes, hart-, vaat- en longziekten hebben gereageerd. Maar bedenk dat ook voor kinderen het handig is dat er informatie komt als u daar geweest bent om maar te zwijgen over uzelf. Kortom: het is voor iedereen nuttig om toestemming te geven. Niet alleen dat uw gegevens ter plekke geraadpleegt kunnen worden, maar ook dat uw bezoek terug gerapporteerd kan worden naar mij. Zonder uw toestemming krijg ik niet te zien dat er contact met de huisartsenpost is geweest. Als er een vervolg, bijvoorbeeld een controle nadien, nodig is, dan weet ik van niets.

Daarom geldt voor iedereen: meldt uzelf en uw kinderen aan. Dat kunt u rechtsstreeks via de site www.ikgeeftoestemming.nl doen, of via dit formulier.

[ 13 oktober 2014]

Uitwisseling van medische gegevens.
Er lijken nog misverstanden te bestaan over het LSP. Omdat ik het onderwerp zo belangrijk vind wil ik nog eens toelichten wat het betekent.
Het LSP is van start gegaan als Landelijk Schakel Punt en vanaf het begin waren en vragen over de veiligheid en waarborgen van gegevens die er terecht kwamen. Dit heeft geleid tot het stoppen van deze vorm. Inmiddels is het systeem aangepast in een plaatselijke variant (Lokaal). Met het LSP is dus geen sprake van een landelijke uitwisseling van gegevens. Het gaat uitsluitend over de overdracht van relevante medische gegevens van het afgelopen jaar met de huisartsenpost. En daarbij hoort ook de medicatie. De naam is hetzelfde gebleven en dat kan aanleiding zijn tot verwarring. Omdat de technische overdracht verandert moeten de gegevens zoals die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden via een andere weg gebeuren (daar bent u toentertijd ook over ingelicht, zie hieronder bij 29 april 2006). Iedere verandering kan opnieuw alleen met een persoonlijke toestemming plaatsvinden en daarom wordt u verzocht dit te willen toestaan. Het verschil met vroeger is, dat toen iedereen toestemming gaf tenzij hij of zij het niet wilde. Nu is het omgedraaid: er wordt bij niemand iets uitgewisseld tenzij die persoon toestemming geeft. En daar gaat het nu om. Zonder uw toestemming is er geen overdracht en weet de arts op de huisartsenpost, als u daar contact mee hebt, niets van uw ziektegeschiedenis en medicijn gebruik. De telefoniste en de assistente op de huisartsenpost kunnen uw dossier ook niet inzien, dat kan alleen de arts. Bij iedere raadpleging krijgt u zelf een bericht, dat uw dossier is ingezien. Het gaat dus nooit, zonder dat u hier iets van merkt. Omgekeerd krijg ik als huisarts ook geen bericht terug als u met de huisartsenpost contact heb gehad wanneer u geen toestemming tot uitwisseling hebt gegeven.
Daarom verzoek ik met klem om toestemming te geven voor het uitwisselen van gegevens met de huisartsenpost.
Met dit formulier kunt u uw toestemming geven. U kunt uzelf ook aanmelden via de site : www.ikgeeftoestemming.nl. Mocht u van mening veranderen, dan kunt u ten alle tijde uw toestemming ook weer ongedaan maken via dezelfde site of bij uw huisarts. Iedereen die een uitnodiging voor de griepprik ontvangt en dus een medische indicatie heeft krijgt een formulier mee toegestuurd die ingeleverd kan worden bij het ontvangen van de griepprik. Want iedereen die een griepprik krijgt is kwetsbaar en gebruikt meestal medicijnen en voor hen is het juist belangrijk.

[ 25 augustus 2014]

Tip voor de layout.
Wanneer u moeite heeft met de lettergrootte, dan kunt u deze veranderen met de toets-combinatie: Control (Ctrl-toets) en + (plus teken) om het groter te maken of Control en – (min teken). U moet deze toetsen gelijk indrukken of eerst de Ctrl toets indrukken en ingedrukt houden en dan op de + toets tikken om het beeld groter te maken of de – toets voor verkleinen. Als u een muis met een scroll-wieltje er bovenop hebt kunt met de control toets ingedrukt en door aan het scroll wieltje de draaien ook de lettergrootte aanpassen.

[ 29 juni 2014]

Layout van de site.
Mensen die deze site met oa Firefox hebben bezocht zullen vreemd hebben opgekeken. Door een typefout in het script kwam de layout verkeerd over. Dit is inmiddels opgelost zoals u gemerkt zal hebben. Het blijft allemaal mensenwerk. Als u nog meer vreemde dingen opmerkt heb ik graag, dat u dit meldt via E-mail. Bijvoorbeeld als een link niet (meer) werkt.

[ 10 juni 2014]

Uitwisseling van medische gegevens.
Zoals ik 4 oktober 2013 al gemeld heb wordt de overdacht van patientgegevens zoals dat nu gebeurt gestopt. Ik zal nog eens herhalen wat dat inhoudt.
Per 1 juli vindt er geen overdracht meer plaats van het medisch dossier in de huisartsenpraktijk met de huisartsenpost in de huidige vorm. Vanaf die datum kan er alleen via het LSP gecommuniceerd worden. Deze afspraak is landelijk gemaakt. Er kan niet zomaar informatie worden uitgewisseld via het LSP. De gegevens zijn geblokkeerd tenzij u toestemming geeft tot uitwisseling. Dat heeft voor u consequenties als u de huisartsenpost bezoekt. De arts daar kan dan niet meer zien wat uw aktuele situatie is (welke ziektes u hebt, welke overgevoeligheden u heeft). Hetzelfde doet zich voor bij de apotheek op de huisartsenpost: die weet niet welke medicijnen u gebruikt. Dus als u daar iets voorgeschreven krijgt moet u zelf aangeven welke medicijnen u hebt of niet verdraagt. Het omgekeerde geldt ook: als u op de huisartsenpost bent geweest krijg ik geen verslag meer waarvoor u geweest bent, wat er onderzocht is en wat er aan gedaan is. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er een overdracht kan plaatsvinden.
Met
dit formulier kunt u uw toestemming geven. U kunt uzelf ook aanmelden via de site : www.ikgeeftoestemming.nl. Mocht u van mening veranderen, dan kunt u ten alle tijde uw toestemming ook weer ongedaan maken.
Ik begrijp de commotie die het LSP teweeg heeft gebracht toen het nog landelijk van opzet was. In de nieuwe opzet verandert er weinig ten opzichte van de huidige situatie alleen moet er (opnieuw) expliciet toestemming verleend worden door de gewijzigde wet.

Daarom vraag ik u met klem om het toestemmingsformulier te tekenen en in te leveren of uzelf aan te melden via de site .

[ 2 juni 2014]

Terug van weg geweest.
Naar het zich laat aanzien is mijn herstel weer zover gevorderd, dat ik van plan ben vanaf maandag 2 juni weer “normaal” spreekuur te gaan doen. Als alles gaat zoals ik verwacht en hoop, dan hoeft er geen vervanger meer te komen waarnemen. Hoewel ik nog niet volledig hersteld ben ga ik er van uit, dat het toch mogelijk moet zijn weer te werken zoals ik gewend was. Toch kan het zijn, dat ik niet in de praktijk aanwezig ben omdat ik nog naar therapie ga. Dan kan het zijn, dat u gevraagd wordt later terug te komen. In geval van spoed nemen de collega’s dan waar.

[ 9 april 2014]

Bedankt.
Ik word deze weken bedolven onder kaarten, telefoontjes en wensen via andere wegen voor beterschap. Het is niet meer mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom doe ik het via deze weg. Het is gewoon geweldig te weten hoezeer iedereen meeleeft. En hoewel ik sta te popelen weer te kunnen beginnen zal het herstel nog wel enkele weken duren. Voorlopig mag ik mijn rechter arm niet actief gebruiken en straks zal het waarschijnlijk even duren voor er weer voldoende kracht en beweeglijkheid in zit. Maar ik ben vol goede moed. Het is nu eens dat ik de andere kant zie: die van patiënt en dat is helemaal niet zo erg dit te moeten ervaren. Je leert er van.

Storing site.
U heeft het dezer dagen gemerkt: de site was soms wel en soms niet bereikbaar. Het ziet er naar uit, dat het probleem nu definitief is opgelost. Ook de email werkt weer zoals het hoort. Omdat er de laatste maanden te veel problemen waren met het bedrijf waar in mijn site gehuisvest was, ben ik van firma veranderd. De verhuizing van mijn site naar die andere server heeft al met al meer voeten in aarde gehad dan ik dacht, maar het is nu echt opgelost.

[13 maart 2014]

Storing site (vervolg).
Wederom zijn we getroffen door een storing waardoor er geen praktijknieuws geplaatst kon worden en komen de e-mails niet door. Mocht u een vraag of recept via de mail gestuurd hebben, dan verzoek ik u telefonisch contact op te nemen met de assistente.

Geen spreekuur
Wegens een ongeval ben ik voorlopig niet in staat spreekuur te doen. Gelukkig is het niet ernstig maar wel erg lastig: mijn rechter schouder was uit de kom en moet eerst rust krijgen. Omdat ik niet kan fietsen of mag autorijden kunnen er ook geen visites afgelegd worden. Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang het gaat duren. Zodra er meer duidelijkheid komt wanneer er weer spreekuur gedaan kan worden plaats ik hier weer een bericht. Tot die tijd kunt u terecht bij de collega’s. Wilt u rekening houden met het feit dat zij geen inloopspreekuur hebben. U kunt daarom het beste een afspraak maken. Marian is wel aanwezig dus kunt u bij haar ook terecht voor vragen.

[28 januari 2014]

Praktijkaccreditering.
Donderdag 30 januari wordt de praktijk bezocht in het kader van accreditering. Dat houdt in, dat de bereikbaarheid per telefoon tijdelijk minder zal zijn omdat we geinterviewd worden en het dan lastig is tegelijk de telefoon te moeten beantwoorden. Daarom wordt de telefoon tijdelijk doorgeschakeld naar andere praktijken. We vragen u ook om deze dag niet langs te komen met vragen die tot de volgende dag kunnen wachten.
Voor spoedgevallen zijn we natuurlijk normaal bereikbaar en beschikbaar. We vragen uw medewerking en begrip voor deze situatie want onze kwaliteitsverbetering is in uw voordeel.

[21 januari 2014]

Storing site (vervolg).
Een goed begin is het halve werk. Wij zijn helaas slecht begonnen.
De afgelopen weken hebben we te kampen gehad met problemen op ICT gebied waarbij de site niet aan te passen was en er geen mail door kwam. Aanvankelijk dachten we, dat de storing over was (zie het bericht van 27 december) maar helaas bleven er problemen bestaan. Hopelijk is de storing nu echt opgelost en kan ik u weer via de site op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. De mail doet het weer, maar mogelijk zijn er in de afgelopen periode mails niet doorgekomen en krijgt u geen reactie daarop (consultvragen, herhaalrecepten of vaccinatie verzoeken). Wilt u dan contact opnemen mocht dit zo zijn?
Verder is onze beuk bij de ingang aan de straat geveld en is er een grote leegte achter gebleven. Natuurlijk: er zijn ergere dingen te bedenken maar zonde is het wel. Om optimistsich te blijven : u kunt de komende jaren niet meer struikelen over beukenootjes bij een bezoek aan de praktijk.